شرکت توسعه گاز مفتخر به دریافت نشان استاندارد ایران و گواهینامه ISO9001-2008 – گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار- گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه از شورای تأیید صلاحیت ایران و مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران می باشد.

گواهی ایزو تولید گازگواهی استاندارد تولید گازگواهی استاندارد حمل گاز

گواهینامه تأیید آزمایشگاه

گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار

گواهی تأیید صلاحیت آزمایشگاه توسعه گاز خمین

گواهی ایزو شرکت توسعه گاز خمینو… دیگر افتخارات و گواهینامه و تأییدیه های معتبر خارجی و داخلی و جهانی دیگر در زمینه تولید اکسیژن طبی و گاز آرگون و تولید گاز صنعتی و حمل و نقل گاز و میعانات گازی و…