شرکت توسعه گاز با اعتقاد به این اصل اساسی که حفظ و ارتقای کیفیت بزرگترین پشتوانه هر تولید کننده خواهد بود و با بهره گیری از متخصصین مجرب و کار آزموده و با استفاده از دستگاههای اندازه گیری مدرن کلیه گازهای تولیدی را بطور دقیق و مستمر مورد تست و ارزیابی قرار داده و مانع از وجود هر گونه ناخالصی غیر مجاز در محصولات خود می گردد.

در شرکت توسعه گاز صرف نظر از نوع گاز درخواستی توسط متقاضی ابتدا سیلندرها توسط واحد کنترل کیفی بدقت مورد بررسیهای لازم قرار گرفته و با در نظر قرار دادن کلیه موارد مورد اشاره در استاندارد آزمون دوره ای و رنگ آمیزی سیلندر به شماره ۶۷۹۲ در صورت مطابقت مجوز شارژ صادر خواهد گردید و در غیر اینصورت موارد عدم انطباق مورد بررسی قرار گرفته و عملیات لازم بر روی سیلندر انجام پذیرفته،در صورت تأیید تحت شارژ قرار گرفته و در غیر اینصورت سیلندر مورد نظر معدوم و از چرخه شارژ خارج می گردند،بدیهی است عملیات فوق الاشاره در صورتیکه سیلندر دارای تاریخ تست دوره ای باشد قابل انجام خواهد بود.

پس از طی مراحل بررسی و تأیید سیلندر ،مجوز شارژ برای آن صادر خواهد گردید.

واحد کنترل کیفی شرکت بطور مداوم از خطوط شارژ گازهای مختلف در شرکت نمونه گیری نموده و آنرا مورد آنالیز قرار می دهد و پس از اتمام عملیات شارژ برچسب آنالیز روی سیلندر چسبانده خواهد شد. گازهای آزمایشگاهی خاص و گازهای کالیبراسیون که نیاز به خلوص در حد ppm و PPB دارند در نهایت دقت و کنترل مورد شارژ قرار می گیرند.